````  ` `~```.``````````````````````...~__`.`,`\,=^^{,`^`__'|_````````
                                                            ```` ``  ```_|'|_```````````````````_''__.,,`,!/'`|='!<+^^,.~_||_`````
                                                             ``````````_,!,'{,..`````````````````^^~_`}||'+||`,+,}/~^\:^``._.`````
                                                             ````  `~~.':r''r:|'```````````````~`.,_~~/,|^\/'||;'*:{c-||'~``~~````
                                                              `` `````^({(^^r/|^_````````````~.,``'_||/:-'7o!c:7::^!!{+!|_~```````
                                                                `````_|'/)+=;=,=^'_````````.|,,',_<`^,!\*'+[???*>=<}^+[),'_```````
                                                                ` ``_|-~':/)o-![\/^.````````_,'.,:^_,{*>'|)]:,/{c;l)</o|)*^~``````
                                                                 ````|7,?]!rr=*{<|^._````````+c`.[`!`i/>!-'v/=}'!'o={|>!,:|~``````
                                                           ``    ` ``=c^=o{77r)7]/7'.^```````\>__={,.(*<*/ro\`^^.:-)>;><'+~,`_` ``
                                                        `  ``````` `~|>,\(')l7j>"i'/,,```````.>'.*{{/!7c[?,^i1'~`._,]=t;<'o~'`.`` 
                                                      ``  ``````^```'=;,.\~\%oCi^'_<````````^_[=,,;+7=}'{.+`|,?'^|.|!.\:i^:|~```` 
                                                     `````.|^.``*_``|/(`_:^*;]0;l!={,,``````.|)S;>1Ce]z6S'c>'`':```,^,|{>+_'`_`~``
                                                   `````'|\-}'_'|~_`':]`*([^\1"j3oj}|.``_````z;}<rvz7,'^*<','```'_```~_^}r.'__````
                                                   ````~|\7o*,^'_|/|//[{[c+`~ruV>3l:|`'^,`',`i'{!>Inlt>;}%7~,.,`````~```!?~`._````
                                                   ```~~,!;7*\\'^|+~~,c(*|``'[uOlO}{!.!.\`.~^(^{v;-:=7?7.__/.```````````^o'``~````
                                                  `__~|,/;]c)7({|}+``,o{|```rju%1u"c>)++^,!`'<)o}(1o/+[i|+_`~'``````_'`.~{;`,,`_``
                                                  ```.!}[oJ"r"ovo,!`^'7^>!)/jjSL1Jl"jzJ3+)!-:;"u/?}?!^[v],|``_````~,\~\`.oo'~||```
                                                  ``*'<]o(I>u"Cvj-r*>?vco;?rs"OYLV9sls"s%nJi;c]vjzS%).}<.|,!```^`|\.!',`,c[<~|^~``
                                                  ``.~\7i:(?jz3Jl)7z3rj3!r++uwe5nSe9O8LefGS9z%jssz>v]rLu`^`<<|~||;!\.>..^[i-__,'|`
                                                ` ```|?7r;(*(t%IjJr3}vLJI9]\0St9aaO8SY&8S26&&Gnfuv"gJrti++|[I,;C*3!{=I.;<r;/^~^<.`
                                                 `.`,,/7"(*<?sICiV;C}za8u0L{VOj00G6L5&GV29Y50G5Sh&GC)`cceo;iC-s"z,\<I(u7)ir:^^|'~.
                                                  `~'|\;r[<!}1>""eC6%32OzCJ,vw%4O2nUkPfGawSG26f88CI0f!]-//+u[vlot+]=2Ij((Jv)=*^.~_
                                                `` +_,crr\!<>IJCzjl36Szf59O}Jn"8LeL95&szS6D9g9hSY&-5j8s]~=i2"uVO1s)C[jC?l%"u[-\!|'
                                                ```|=<i>i\c/3168LC9%LSe0LSJ<[5eVhTyhSGn0YVFVZYTOST3Stwslc%7;e)Y1<LJSSv"3o?cr:/:c{,
                                        `   `  `_``*;!"z;to}7IsOleV&90Y&05t;tOa$VPyf68GL0fDFgP$TVSOU92V&irI*oY0VLfn7v?j%;3IJs>^7\}
                                           `~``__._!?7>7[Cr(?C%zf5aSVnV269uc%&f9Z4y09TP49$xyw&kDkSPTwSfw9J8ofvj?j]/V+o2=?1^=r]u{}<
                                            `~_^~^|:[t"C;?r>?Gw312&G2S5G5SS;J9VG$$4&n$kyOPZk&5ZDP$k42On9$O%Cvt33c^{{;7Y(.+jJ=?+'}:
                                        `   `_'{|-*:>sJ1u7]lJYwsCV61anLa466oveySDgw2hyx8STUPTVxhD$xZS9Zgw1^z=1JIJ}<\|/J(|.^<+i?t,|
                                          ``_.^\!r7]%s7uv7sz%J33sw2"wYLL&fa[oU$5UgyykFPnD4PDgxTDPyxhU9$x6OztZ?6z1J(^,~c|^|`r;,|*+o
                                          `.|^*oi]Cl1Cue1jJw3z31&29&Vn&n2nO(7UF6kT4DPhVeTZhgTTxUyTD$U$h$eO"&zv(C>;L`+.~c`|.~.{[co[
                                          `.+^r)7c(]iIl%vj%"&GS8ffw2f0an&89z?xbfDgFZk&ny$ZgFTDhxD4kDhxTTT6T/j760j,I=`!_\`~,  oi_]j
                                          `^*/?]iil>;ln1u&9IL5s&YL16&Vz50Y0]cFg2Uyx4Z2Lgxgyyxk4$U4hg$hkh0Plj|&ieir,=.`~. ``` _{`>]
                                          `^\![!>i+)%snlCznJV9&f83cVj"?6t0O>)FFLx4gXa&44kbkfhgFkUDPDThy4YV6ztJjC-_{.` `^ ```````|+
                                          `^};)rrJ;l1jVGz0L%Y3SsV9zLjC("3es>(Pkn4ypkSChyUT59FFU$kUDa&TxyY5051>{:*|`~```` ```````.|
                                         ``,-)?3cl"zv%v5lsnl2I8a3Yu%u(ij&V&r-ePV08QO23Pm4$ewxgxyUyy8SxZFf0y60ur\-{~*``   ````````_
                                         `~|+<*v([ilzvsnuC0CfC2aC8%fa]*fn0n)-8xSSOgJvfhyDUY0xPZhhTy4PxkFOSV88V%tl(=,|`` `  ```````
                                         ```{<!-cjt35Ytn6%eu2v&8lnl3fc(56&Si-syDIxnCc$O6wyTePPTT44k$yZ$$hx2V8YYOu>j*[_.``` ```````
                                         `_~:/]*-[CJ1uCO3lt"a"SG5IJjj{{ea02;{[yY39JurQ%jskTT$xhDFUxxkkxxUygG4$et[]Du?{,^``````````
                                         ``_^=oc<("v%j](((C3&sstCt?-}=*tlGn)[[LCJu%rVkneSyDFUZy$hykyPhUZayZOgP2tySC}):\|~`````````
                                         ``_`i;<coJJ3c,,ii1s";c>;7>^!\7l?sC(7;FCn>2(g0&OGYhDen9UwwghT4Z$4U880PO685V(c'}.|_````````
                                         ````~l!?ot%^],.|=-"j!cC),^}.`|CJ7I(/%teSS310fm[VCF8][jLyDaFTDkDSZUhxOFOfGS2OI?'^_.` `````
                                          ````>(]Gt/,/i`|\+[u*]>}_.,.`_/uu3r=61&6a31G$O3]>t{-jGGTPhUggFUZT4hySxG0Te2aOv]i:=_``````
                                          ``.`+;ru}|'.<`^;/=t::<|_`..```]lJI-25Y92"CwTon-**!isYOghhy$$DaygkVgnkOLy00sLu)=/|.``````
                                            ._=</:'{..``~:||>,,,`.``````=t;t*SJ36Vje2zo[<}}[7zz6hgkxgxZUa06V6O9V84VY8"C[*(-^_`````
                                            _,-^'(",'```````._````` ````~??C-wzIwzC&f("|=(+*/3jJGwh4ZxxSGS0awGf0TT8O&6C[?(*=|`````
                                            `'-.!I_/`` ` `` `````` ``  ``'rs+8J%2"GLv;&:oi-'|,<v1aYfUL5eDO&98n6GLnYa8wI)ri<}:~````
                                            `,'.:\'`!````          `   ``~)i!fv2G1SV7[tci^`_'`'i)j5zxtz8TI&[fCO66SS06&1ls[<>:,~```
                                             .''.=o`__```     `    `  ` ``c;-L>0%jCjiriv.```^_||ICCofi>&8>V*8)&6O&fJCIjC1}':-',```
                                             `',_,>~`.``                 `|)=jcO%jIlvJc*~`````|_l:jIl'IJn|J<lr\zv&1s);&iO>/,^!_```
                                             ``'~,|~````                ``(Is9u3ou2C6jc^.```````:_=;>_*?;_?c[*,jnvuv%7%v0r='''````
                                    `         `^~.``````                ``\?CsJC}z"("j;|````````.`|:=``i*`*lr++GY"/vs!](sJ}}'|~```
                                              `~._```` `                  '-%Jtr[0[s12>{````````.`~..``!.`.C{|+vIl,It\C=\C7o-<'```
                                `     `` `     ```````                    `^iz1=["7l"G*'```````````````,``_:^'^:"1}{{/7'=%c>/',~``
                        ````      ````       `  ``` ```                   `^*%3=u("zn")!```````````````````'.'|'r(=.^c!|r[[o*.':``
                    ````_.^~_.~.!/</|~```       ```  ``                   `^*(j?r-i!}!\'`````````````````````_~~(i'_`'|.<:J/\'|*.`
                 ```~^<{+/;*}:<--/}o[7{*'_``    `` ` ``                  `'o?;"isrIo<}\`````````````````````````?(_.``^`'>a/,|'|.`
               ``~^-==!\{]>>)c[[)]i7ic7?7c(i,`   ``  ``                  `r;Jo/oa3;_.^/{'```````````````````````{'.`````',I{,.^=``
              ``|***/+=]]]c;o]r;io?;[ci777r[]|`   ``                     `;)3(\!C;[.``|^.|'_`__`````````````````',``````~,>7_.^,``
             `.'-:-}\<o{;?(ro)]];rr(?[[ri1?;J>|`   `                    ``cJui+/>c[^````~.|'_``_~```````````````.````````,*i.|..``
            ``|/-=\=oiir?)r;]>]]vo"st"Iv(j"Jtj>|`                        `ojIocj;o;=```````-=~.._````````````````````````,_c_~~```
           ``,/+i;;ro]o(>)]%;cCt%jCCslvJJvCutJjc/`                       _[[r/75t]r<```````_'!{~_````````````````````````~`^~`~```
           `~<\/];;[(r7[>r?sstlIs%u"z"u%lIj9eIvl3|`                      'ui>{(wzto|` ``````.+/,^~~_```````````````````````.``````
          `.'}}*;7r)oc7](i[(i);lIstu3v%j63lwfstJ%r/`                    `,u%jr7Y""?_   `````._|\{,~..``````````````````````_``````
         ``|:{*c;c>]ioi[:?>;;7>7zvI"jnG&eV6262nG1j%*`                    'cuO;%1z%7.`    ````._|!,___``````````````````````.``````
         `.^=oi([-<+={}*:**{!/)[((1J13GOG9SYwS823IsY?'`  `  `           ~=wu+*}[i}1`      ````__:*.```````````    ````````````````
        ``'+<:<:=|,|'^^,|,^^-+{*==c]?ju1n9S6awaVeV3ss3'`                `'jc\/=j?!}~      ````~~'--}'~````````````````````````````
       `_':\{}!{^,,'|'||,,||,,|^|\*<<o[i13f02VVwL92"tYc'`                ,[r!*;1u)'.`    `````_~.^==_`~~``````````````````````````
      ``^,=:*'^'|,,','^^,'^|^,'/^',+{{<;?;uJIVGf"GO2nuJz_ ``             |;;)+1z0;_.  `````````.._=}'~~~``````````````````````````
      `_^/<'|''',^,|^',|^^',^'\*|,'==!/}{??;3%tGLjL&eJjt)``` `           .}7JrJio;``  ``````````.''-c,~```````````````````````````
     ``^|'^|,_'^^^'||,',|^|^|^/}^||:\{}:{+<i7?Cu0n5w5Sj3l_```            `/r";3/*\``````````````_.`.<},^.`````````````````````````
     `.''|__~,,^|^|,|^^','|'^'*+'^^|',}!:}-<*i)I19V2ff5%C}``` `          `;o9[(:},``````````````.__~'=,,__````````````````````````
    ``,^,_~_~,|,|,|'|,^,'|',|','''''|,,!!!/<{*>r"9SSLwGnO7_```````````````u"Y)7r>~```` ```````````~~.'^..`````````````````````````
 `  `|'^___..^''||^',|||^^'^|''^^^'^!::+{<!=/}7oljf2aO0Gt"*```````````````'?r1I2J`````````````````_._.````````````````````````````
   `~,|^._~.~,^|'^^|^'^|^',,^^'''^||!*:*}\*}*}<713eSSeY2nLr```````` ` ``` `;c;!c:``````````````````__`````````````````````````````
`  `'',~~~~^',|^^|^,,',,',|,^,^<,'/-{/:-\+:/{}+olJLf0h96VaI,```` ``````````r\-}}_`````````````````````````````````````````````````
   `^|...~''|||'^,|',,'',^'^,,'||-+*}-\-}*/+==<7;C&f0xyS912u,```````_```.`,c*}!*``````````````````````````````````````````````````
  `'||_..^|'||''^,,'^|^',,'^,'|,^,{{}/*-+*=/::{=cz1O9xk8f"887{|````_|!/<o^:r;}/{``````````````````````````````````````````````````
  `||_~^^'|''||'^^,,',,|'^^''',^,,}:=*=<:/!-/:*/;>CeV4$5TVaat>+``|+<?[?3"c[c>?>:``````````````````````````````````````````````````
 `_:^..^|,^,^,^|^''|,^''^'^','|^|,<//{*<-+!{{\-<;?tnfgkPL295O3}._!;*:/ri}73r[>(,``````````````````````````````````````````````````
 `~!'...'^'|||,''^^^,,^|||^^||,''^'!=:<!-/}}/!</c["5YTyy9kffwj!^^\'..,:*:|}?j[/|``````````````````````````````````````````````````
 `,!'.|^'|^,^',^'|,''|,^''''^,*}!,,^{^--\-\{{++!r>jVLUPD$V04aS?!]/|..|~:'~+;*7<:``````````````````````````````````````````````````
 `'\~~^,''|'^',|'|^,|,,,|{*^,',,','=}}--/\!}/</!;[tVfxFgZxhyTwIir]}^',__~~/ci]-,````````````````````````````````````````````````ii
`.+|_~,~|,||,|,|,,|'|',^|}/*^|^'''/<+++-</\\\\:={co3ngFgkThhUO9z%C?;*{.```r7>)r.```````````````````````````````````````````~^{<r^'
`~=|_~|'^,'''^|,,^',/,^^||=}'|,,:^^,,\-<!!={/<=<-7ot"9$DP4Dggxw3tICi]}'```(o[)?.````````````````````````````````````````~```___.``
`~'^_~||^,|'|,,|'|\-=\^|'^|,||^,|'',+}/**\<\}!+{!)[>185FTTZ4k$2%jCtIo7{```7r[i7.````````````````````````````````````````````~_````
 ~|~_,!\!+:-:<{/=\{+\=/*!!}{**-{{=>7c%v%I"z[:*/-[?;;]tOP$FT$4g5tt"jICuo_``i"o)i~````````````````````````````````````````````````|{
`_|^'=?cJv"rr)<=+-+}-\/<*:-}}!=<i"JtY6968n&tr)\{{)(]riaxkhTkyxa3?o<(>C"^_~[>;]*___```````````````````````````````````````````~'-i7
`.''*]lCIu313%(;rc+-:/<!=-:\{/[;l8G8w6n91C3Jvsr;<c))+(STmm4DFZS1/'~_'7J|',);=]*^\:,.``````````````````````````````````````````````
`_^/=[c;zIIutIC"I7(c]\}*}\:*/o]CzenSVVl"r>>c?o[c]o7)r[sghRdDhZGji|^|_!><|-?lo!--:=:,':_```````````````````````````````````````````
`~'^\<\*uJzI8GtIl](c7!*{\\}[i7ujvuJs%v"v7)r==+*\()>c(i3xZ@dq4gVSf-',~'><,\7o:-?(<'^<{=|_```````````````` `````````````````````````
`.,}{:})7?>uJstJ1vvr(:}\+}>?o1l31Is3Juslvj[rc}));];oiiC5kbXqmeCa93[^._}]^!}]:+\!{+><^~``````````` ````````````````````````````````
`'^*{!??)rv%""lzu3zr77{<<<<[]1IvtJ1J"l1I"1v1]c][c)]o*=r8bmTXX2o]&Ii}'^'+|=ori:!\>3u>+|_`,'^.``````````  ``````````````````````````
`,^{)][]()ci[iv"IIu3;?*::/*;rI%c3ltlJ%jl%l%""?;>i(?:*+;GU@qbk%oo9l)>\,'-}-<-=+ouwt7]zt=~\+\|,.__```````````````````___``````````~.
`^'\r>ic>)iJv"ul1uJui{/*:-}>>%13ttIsCvu3ltI%JjI)r[+!:->&FRQZJr[[)[C;{|<?I)c\-:]wa"cCs3)]<\:/^,,.``````````````````_,/|_~``````~<7j
`|^{7(]?r7;jju1%jlJtu=:*}\}]7tJ"t5aL9Vy&ut%"stj[>i{\(:c1UgXkztvo*it1>)sefYsctc%h&G2y93jejCtj17o/_.~~`````````````_\);?='.``.{r%l"j
`.^{;[i(YGTgTkZka13Lt=^-|!{oc"jz8w$gxQpq#dxf8Jj"o):-}}r1xF$D9hk?O9&3VO49a3i*([iS92eLa5l[nLVa9j%c)?]Jv%7(ocir},```'+o[i<|^\"w&3IvvL
`_,{[J55&6LgQpyZwJ3"(/^/**+])o(1DT5fTRXR@YxULluc]{{=*/;%g$xVUU$4G8hkhxwww%?[i(If"uCCz3j>]va5vzs?zjJ;js0I"tlt337''.^>CI36SCIIIzteVu
_^^!r)z"ssz2FPkhfz%C(\'<=}())]]uJ%tC9qRRni%G]?)(]//!)=itgkUZkZD$$6gw9fGwVOt)]cSaf9ffaG66Ij8I1I1Jszjc>?vtu1stzfO(z13Sff1f2L&fuCtwtj
^'''/\}ic?%lLV%%ttr(r*{*<\c?[r);tJljS&0Jsc;[}{:=}:/!o\r3hDXTyFUFL&&jzC7JYCr=]i$ZkPZO8new&lV6YfIG0w6&6vvawenOIzlj(s3GG60L&wY2&%Cn91
^~_,||^/];(v1%;ic(r)/'{+!{+)i)c7;%3JlIsjJ?o>=+/!-!-*+?c3gTmmmkyPFygTyyL5Oujzv]C(o?7?Izuj9"txhDe6x962VC%%28nLf&eOj1waYS&O0w5&w2&S0O
,.~',|'<-<])c;ooc7]\*',+:--!)>-)co?r%z??ii=+\=<=-}-:{)ovyTqpQL&&FTPFyPUyDzc(]%TQpbP$ZT&6uC*"1?zz?((CzI31OeewS9&SLOOYLw5VYOV92On6O2
~~_,|,'/'\//}7>\\?)<,||!=:*{}>\:c>>c;\\\==!+/<}/,*/}-)rvFydd49InyZhyxgZb@"uu8%DTGLnhgU85xFiUyYgUT$yf&Vs]o38l"jJ"5S5Lw5a9sG&SeL0e4P
_._',^,,':+{=*={::-=,\!:*+{*\+\}!+}/?}+=!/!!=!,^|\<}7i13kDgPOiJ2P4xPTTPbp1)]ls@bdFhpqTL1Il\hkwaej0&V2U&S)n$$T$DdxThZ2YSTV2aLnFDUea
._||^^,|'=<}!<={:+=,^-:|\\--!<}-/+<{?\\}*-|*{'^!'<\=o;j&44TU"oIxhx@qDghdQzir)9pDUDydQg9O$4J@PqUZhDyUFZUFtUTLkUw82ZDUn6OZ4DF66hppyx
^',|^'|^/^|{!|+/\+^'*\}'*<={+*{}=:::{-=\!'|,|^,,+/<+;>jY9nwSf]s@4FmEXQF@A;v3]UXRmhbRqdmFZR1y@Q9n$bXdygbF24dQy@pdpX@dqJqkZFUUV4UFZk
'',|,,^|<'^/!|/:\!^|/\=!+/;*:=\!+*-'^|,|\:|'|/},{=![(>%n588Pfo3pDPQddmyQ@rjz"gRdXhQmdQmpbQuD@Df8ZbTDUD@2VhdqQpqqygqdXIZZdFZ4GTPkmh
|,'|||'|^|^-/+<=\}^,'<*{\\c/-\{<:<,'^'|^<|'|^=\=<-}(?1tn4030[/sQbQpAX@Pbd7c7[gmKHTH#EmdZmqJdQT0G4FDxPkPOfhDkbQ@PkxbbhsUkPPZyghUDqb
|,,|^|,,',,-+\:!*/||^+=!<-r;+/}=\**|,^|^,''^':{{+-[][308y%oc\{LgmbpKbdFQH"29wpmbmD@QRQbX@XJkbZGayTP4Z$g2j6ZZ$@kZFxpQyw$$PyXXZPbx@R
'^'||,^,^',\{}:r'|^|:\,^{<=>irr:-/<:*-|^|'||^|*}{})c>%aYw7=-+rwnF@p@@Ek#y%28G@#AETEmmQEX@X"xqpnwPUkx4TTeLkhx@mPxhUhRdhmgdR@@mQqybb
<',^|^'^,}+}{(]7^,^|^'^,:/}7)[;[r\*/!\,'|^',,^//!(c7rvVVj]{+(LP6hR$ZkZ&khs5vtPRRm4A#AmKqdp"hQm06QdkD$g@8g$mXm@Zbb@@XdbmmqQXXqX@T@b
+^,^'''!^}!*i(?=!::/''^!/!7?r<>o((/:\}+\|'|''==\/])c7zGwCor)fPFRgXF&aVcaJr"IC9t)nlPUbFbFhX%hZxOab#QX$m@$yXbbXRR@HQqRbRXQ@Xq@dmR@m@
*!^'*,^\/-{*]?c-r]-\!{-*>?(;}*)j3r]<-{:}}}{+!*-}ori["1OVcr;VqqTdpEQQdE4EZCvC0XXEpnDwL9SnVhrf0v7tkqXKRXdYdppbbqXdEmqRUX@RHdqmQpQmm@
!^!:,/^}*-=oro]>zJ)7;][[?szc<}io([;(!{{}*-*}<:(oii>[cuRx9gX#HRP4dpddmdRbhczsuXXKQqE#KKHHAdnAKRxaX4yew6S3feeLY54UQQpXbR@qpKbq4qqddp
__!/-*\:/\?(s3uu9SGzC%v3aO&1(]ci;i;c7]}-{<\<!][;>;(ro6bbp##HEEb$mX@myyxy6>tJlR@KpqAKEEH#H@eKHdykRQ#HEHm2A#AKpbQRDgyPpTbQQH@RkmbbR@
`_/}::=!!>]?;r3"5hLnf&O8DFye81)><c?c]>io}*+/)?ci(?])]a#XE#AAHEQ@ddT4g4FDhwgw"FxwYF$yZQdd@dOXdXpXHXKEH#pG@E#AKK@bKXRqqQEAd#@XPXQpmq
`_*i-/:ri(o(([r"12e2a&awtIlLz">!<-}r)ic(>[r)o[(]]i7c)UpqddpEK#q@RpxFykh5""90LmmmAqRQTFyUgVCgh4UgggTyxgxwbX@qdp#HAKHKE@QXbXHHQ#QqXQ
`_}i+;?c??i>7(c)ci3IzIl3o;]?7}\:<{\!=oc;]o)7o]])%lc?zqAEAHKAHEEdqRmbhZhgttfI8$FU22ZxPZUqhgkbpX@Qkx@ddR@OhP$gU$hyqbAmmPqbqRAH#QbbbE
``|rrcr>])r!}*i;o]i>7((i>r7]{{/\*<!!\7;i(;r7r?[o]c)o8EA##Em@#K#ARqqRxZhD5fS0O4TP4T4kDgx4FZhx$DDhweTgFTTCPRp@RRqbg4mmQURQ@bXbRd@qFX
``|7cu7i)i++<+{-)?;][]rc<**r<:-}}}<*=o[(?z1J?(o>>??ce##AEQdRXAAEXbqbmqZhPn&6xxPDykDFyyh4gTyxgU4DU$TUg$DZ5FkDDDTyU4DkFVkgQRQURmmRyh
``^(;c7%;?r!/*![{]r-:]?;!=/:}/:)\<or[?(7jJ3s">[oC;tiyNHKKHAKHAEEHHmRXARpwJtshVTkxDhPZPU4hZ4h$TyZkG$yfkZFUF$UU$PgyZghxkFXyPmdEQmm4d
``.<lCs3ro?>?[7{!<+:\+(i}-!\}+<-[r[?i;[;7);[;;>[oiC(EBH#HHEAKEAEH#HE#RZQh8CG62ZT$ZFP4xghgkTyyP$FZD$xxDDh4yTUPkyyy4DTTD4gD4yTdXX@bb
``.{3I];i;%>>)+-;ii);](o;;](*:<{\?JJGzJ(7]o?r;(>octV#AW#KA#EKAEEHWBAK@khbTybRkFPxPUxxhFD4ZkxFgFxF44PFk4F4Dyk4TyhhyFkZgPP$ZZh$qQQbb
._.*?()uua29l>)7l"uuJvirl3zzls%zt35wnwjr]][o>i?)iu3DAEWHNWH#WBEKQKNE#EmQ$bdAdUPUUkT$gPxyU4TZy$T$kU4xgxxygUDyxgPygUggxPyx$$PDDqXQqq
*'}*[i7?aGh6eV00DV8&faaeL5eSVf5FxV5w%I33c[;(]7?(rvuHW#HHWBBWWN##RQ#ERQ#EkmdHq4gUhyUxUhxyZZUZkPxUZyPhP$xkDh4gxyh4h4FU$Pk$hqDPpqmbRd
_,\+iC"is28aaPDhDO9w6O9SSS2a9wfL0zv[7rjC?(]r(;(>ttDBAN#HHAEABB#HHQA#dk@pqEdH@y4ZD$ZD4yDPkDxx4xDhgZ4kZ4ZZPg4TZUF4yDhZg$4PFmh4XRmA#K
3nVl?73oCtIItv%uuszsCJ"C(o)rc;1v");(;>C1j"j][c]ruGQWEBqKKAN#HNK##p#E#TegQb@bmUDUhkkDZyxxFUZyPFZU4xxP$kUZ44hp@ppX@@pmpP$4kXFUd@bQE#
]o77i)JS6ulir>c)[?;7;;=!<!<io)rC[7c>>>%%stt?[1l1IbANNBKWEWWN#AK#HRAK#q4UXp@KRPXbxZgZZyTUF$yxXd4PxPFPD44FXqb@mbRmQqQX@@p@d@XPbQbR#m
(J%9vjt"%Co](""o;)=*+-+}<{?[?C1zi7[ro;vJ3Co)ru1jlK##NKWBKBWNA#HKAKEKE@xmkdpERgPFh$Fh$kZgZh4UpRQkxhUUkgyxZb@Qpm@b@qqRbQQ@mmbPp@q@#X
S5fP&zu16J"7rrj"1"i[)7(7co;lCj[?[?r)]>u1juJ3suz%nHNBNNWNNWWBNBEHHHAK#@RbRmQHK##Kp$ZZg@RyyTkkPPhP4P2xD$PTTk$FDTZqybmpAp#HAbbydmAKHd
w06ZnGIts1s?roju"C3l"(sJ%JsuIjr(c;oc(r1zI%1uzItJ&HNNWWNNNNBNBNAEAHKKEXbqxhxb#dQ$hPhRbpp@Rd@hFgZggxD$y$xkyT$hPUbQ4Uy$qhdUXRQd@E##Hq
DDZFZ5"sJ1>co(l1I8&96SVnGS9Ctz;](riioirjj31tt13s0KNWWBWBWNBBNBNNHA####dqKEqANKAK##AKARmqRQXqbpRbUyyXRmbRp@gZhT4k4QhUFkZxFqmEHE#KKX
P2kZTx8Czl()o?(7v3v6n&fLvJIz>)?7(i[];)>trvz99IJv9KBBWBNWNNEEBWNWKHK#EAqX@dUpA@@QKRd@dpqQDgTUZ@XRDPF4yXqRZDg4PbRFTb4wV&hgxQE#EAKEER
a$y4yFefv"i>[[c]ir])?]]ii][r({[7)77>>]?(%399zjz3LENNBBBWWAHAENWWBHAEN#b@4RqAHmpymTTDpRd@bmpPPDyTDDUhgpQPbqXQhx0ly$dgk8bRdQKEEHEK#q
yZPZ$xyGSl[;o[?rcr;[:}+}!=}}\!o[;ri>(7s"La&J1c[t1EBWBNBNBWHAHBBWWHEKBEKQ@RR#bFXZmmq@mZPpp@dTxQ@Rq@QQQXpRqp$wvtc)UQApX$EAE#EBWWEK#E
UghUFyF$eC"r;r(?((;7{//!{*+}+\)c?i??7js1n3l>;?o%vKBBBBNWWBNNBNBWBNNNNAARHKXbdhXpkgR@phRQRd@XmmmpQRbdDUx&IzuIz5PqQbXKgqHKWWBABBBA#E
xTkaxFFDZav;oo7i/!(oi:(>{{/=+{7[>;cr1tY&1tc;?>co?RWNNNWNWNBBWBBBENWNB#K#EEXHmmQm#R@dRqd@mRbmXQQQR@dhVor/Ckpb@p@gWAZEnEHWWN###KKK#q
ZThygPS&UyP(ct;>)roc???r{}+/}\r;o;c3wS&It>?i))ic)eWBHNBHNWNBNBNWNBBNNKH@#@q@RQpQmqpbQQQm#mpqqq#@#ZI\\oJUpQpHA#E@pHXKLQNEWHE#KKKQHE
88k$Uh4PqbX311;>>r(])[>c)?]?ri7"Cu"JY&suc>?o]i)co1RNNWHBNBWBWNWWNWWWWK#dE#Xqm@QRpmQ@X@pRXXXmpqdUlc=704Q##AK##HA#RQXTTA#EHHAA###HEE
UgdbdKHHE#E3""sv1(ir]io7cir[rovlsuO5vz;c?;?>?r[i;(LHBNEWBNBBNNBWWNBW#HEEKEqXpKEH@pmdqmqddb@mmQDJ;=\u$EbRKHEHpqRmEqb6@#AAHA##EAAE#A
E#K#K#AAHE#vctsICvj[rc)j(i](7tC56S6a"7i?ro?;>>o](:jFEBBNBBNNBNBNBBNBBWEHEK@REEHAqRQpmdbdqmdddXli{+cGQEAEAWNKHEKEx4kVp@dPDqRAHWNN##
AHHAEAAKKAEg(31L229J%v1C3tjta225S5vJr;i?+\ccco>c}ciiL#NNNNNWWNNWWBNBNBBKHK@RHAKKdQRpXAqbK@RmA@o<!=)g#EBNBBWNAEE#bHqdEHA@K#AB#EEKWW
KEAAEAHE###p]]cCa2One68V88V9869GII>o)oo**;[]oo(o</-(on#WBNWNNNNWNNWWNW#AE#bqQRdQEKH#KAEEAQApERc{>;[gW#KAKEEH#HmRm#b@Rp#Hp#KKANNNBW
KEAEHEKKHHAEt)rovIY2&e22GOG&8IsI3r>]i<}:<c>[(;o>}{{r}]qWNNWNBNBBWWBNWNEWAHHQmm@pb###K#KEARK#KZi]>\/FNABE#HK#KHNABEKEqHWNBBKKHKHK##
AHAKEKEEEb#HVrt?77olJ1z3u11zjs1Jo7o(\}*!\]o>cor{{+/*+sXNWWNBWBWBNNNWNABBBKAdpmmpQXAAq@pKAp#EAF*ro)-FWKEEEEE#E#HEBQAHEWNEWBWNK#EEE#
E##EH#EbAAEHqv;337[o(?I%jl3]([oo>)(/}:+=<?);crr[{}{+oL@WWBNNWNNNNNNWWBAKEHEKddQRAEA@dp@b#dKBH47ii7[iBEANA#KA#NEK#HAEAE#EAHEBKKK#AA
KKEHE###AEAEEk][c?(o]i(C%vo?ci>r7;!{:\!!?ciic>}!:+=:?xHBBNBWWBBWBBWBWN#HEEEEKXbQE#ERQbpqXqRKAkI*\-=;ZNWKEAE#ANBB#HAN#KKKAAHWB##KHK
K###@RpEEAAEWQ6ir[;)o;i?)>?[>>[)=:-<!!*\[()co-\+\::]IXNNWNNBBBWWWNNWWNEEHKEAAE#X@XQXQdpR@A##Nqy(*{{7rENAKK#WAAABKEENWWBBE#ABA#EH#H
EKH#pqmAHKAEWAUz;>>)i[]c)];c>i?({\<:<<\\i>?[r}}\!*[vkKBNBWNBNWBWNWNNWNBKA#KAHKXqbm@dKAHXREAAApU/*:?-{1HBEAHB##EAEEEHAHAK#EEAAE#E#H
E#KHH@mQHE##ENKyo>;?[i?])]or]](o!=\=/*:-c;>r/=!:/}>aHWNNNWNBNBBBWWWNBNNWKEKAKHb@#AAH#AmpRqpAE#V]o[)<!<xNK##KKKENAEK#EKKHEEKKE#A#BB
A#H#AAbmKAW#HHBKLt]/rooco7co)r]](\=!!\/7r?7{--+\>iYbBNWBNNNNWBBWWWBBBWWNWWH#AKpbR##AHKHXmqRK#HaL?]*:-=ckHKH#KKKAEKEHHHKHNHKAH#H#AK
E###EAqbA#ANKEN#QG7*![o;;c7>i7(7{}}{\!)cic<}!{/o(0bEBWBWWNKNNBWBWBNWBWBNNN#HAAAXmdbQmK#HHdbRE@e%;({+/!|[kpH#KAHKAKKK#AEEHEEHHE##KK
EHEHAHbXEQEWHEH#WXv)/!)cc>c[7i[]::\-=+>[[\/\=+>ruUENNWWNBEKANNWNBBBWNBBWWKHEK#EdpqXbmQdbppbRHmpLtI;<^>+'\Y#AEEK#HKKKA#EAA#KHH##AEH
HKAEH#KEmmAHHHEEHBH9o+7\oi>(\=}!!{:{-)]o>=-\?;vnREBBBNWBHHAEHWWWWBWNBNWNWNBAAEXRHRRdmdq#@XmqmmdR1Svo\/=/}cnABEEE#KNE#EN#KEHA##AHH#
#H#HHEHEmqAKA#E#HAEQ8;!?*\;7r){{cr*:??)o-}cocI5yEBNWNBBN##AAKAENNWWBBWWWNNNW#EEAAQXbEmbdRpUU@dKKV%jc>{=oroisTENH#EHKKE#HE#KEAEHNEp
pbpEHKEA#@mKKKHKKEWBdwr((7}!}=<:+:/*)i7}7cc3J5XWWNWBBNBEE#KHKHKAWNBWWBBNBNWBNWBNEKbHA#EdEQUZdbAEq6Y0Yi<[(o7<(LpK#EK#K@#EAEKH####AA
qRXKAEKAEA@QAKH#KKKKHRn>i>r<{+*/<*-\c]c/(>v5$EWNWBBBBNE#AEK#AH#A#EWNBBBBNNNBNBWNEERRK#AQ@@qqqdXbKTZLP;c>/}o-!>wEHN#EKWKEHKKbKHAK##
KA#AEEAHEEHQQHENAN#HABR%[;o??(*{r([;:{][JwFEBWWKBWBBWAAE##ABNEE#AKWWBWWBNBWBWNNBHKbXEQRmppRddmdRKdZ3&([t"s7-*\=7ZKWWAHKKKAbQHEHEEE
EE##A##H#KK#dRAHKWNEAKEQ&Clc;;o**;**-7jVhqENBWNNBNWBH#KWA##AA#K#Q##WWBWBBNWBWBNBNWAHKp@mHbppbbqbpXqGn%Coi;-*:co;*sQHHqXE#E#R#WH#EE
HEEKA#EHAKKEEHAAAKBN#EABX@Zw"iio)[(%2VFbKBWN#BWWWBE#HAHKEAAAKH##AAKANNNNBNWNNNWBBNNKKqdq#@bbRmmXpqEqKynzIt%;:{\c!:)0AWHqEEKKHWHAH#
AAE##HKKKEKA#HKmAHK#AWEHNHHbDL3leYUb#HBWWNNNWNWHWEEA#NKKKHEHEAHEEHEENBNNBNWBNBWBBNBBEA@Hbpq#QdUQRXQKAK4yDVOs>:{r<![>fHWHqKAKEE#KHE
#EAEKH#AHE#E#KHAAKHBEHHBAEKHKA##K#NWNWBWBNBWBNNWKHHEBNH#KHHH#EAAAHKKEBNNWNBWWNNBBWBNWWHHKXXHRp@@kgdmEHpnsLDn)[;i-}-/}{f##NWE#K#AE#
AKAE#KHHAAAKHK###EHA#BWW#KANWWBBBWBNNNBWBBBWWBH#HEKAEKAHHEHHHEE#KEHKEAHWBNWNWWBBNNBBWB#AKHHppXmQRbXppH#$wPxQf5zlr}+-\|}/FRKKA#AAKA
AEHH#KHA#A#HHKKKE#H#HWWHAAWNBWBWBBNHHWBNWNWN##E##K##KAHKA#EEAH#EE#EAKHA#NWBBNNBWWWNWWNWN#E#RQEmppq$xZRpbFm@kyQgGc{=<\*:/:V#NEEAKAH
HEK#E#AKKEAA#EKEHKp#AEAKKWNNWB#KBBNBBWNWWN#A#HA#EH#H##KHHEKKHEAHEKK#EA##NNWWBBWNWWNBWBWNHNKAdHXRXQD4xQRAA#pZ8Dq41o)}'\]>(*zANK#NHB
HKHK#AAAKHEEKAAA##KEEHH##KAWWBAHNWWWWNKAKAH#AAH#AHEH#KK#KA###KHKAAHK###BHK##BWWBWNNNNNBNNWHEKEXQmbQk@mRKHm@baj9b?(vv]cv><=;>;$AX##
AEE#KEE#KAEEHK#KAEEHdqKHEHEHKNWBBNWWKKH#AA#KAHEEH##A##HE#HEKEEEK##AKKHEKH#HAHNNBNWBBBBNNWWBE#dXQXXXm@bXXKQbKXe%CC?v2Lwfc/^<)+*zkpH
KHAHEEK#KEHAH#EKKE#E#HKHHKEA#H#KA#HH#KEE#HE#A#E#K#HHK#HHAEHAA#AKK#A#H#E#KEAEENWBWBBBWWNNNNBNA@mbmqdmqRXgdmXH#KDJT9"jC20"r773sI[;%1
#HAKAEE#H#HE#HK#KK@#AA#dEA#EK#EEA#HHHKAA#KKH#KH##EAKHEKHAHKK#E#KAK#H#AK###AKHNWWWBBBNBBWBBNN#pQp#dKHmR@PqmqKRbd#qPV6f&T$"%)}o[))7;
H#HKEK#EEHHKHK##HHKAHE#KEKKHKEA#K#H#A##AHKEH#K#HK#KAHEEHE##HE#HKE#H#K#EAKE#mAEBNBBNBBBNNNBBNNHX@pQARKRmDXgDRqQXAppZwapXRSj"I)-:;*/
#K#K#HHAEHEHKKKAA#A#HEHEE#H#KKAHHHHHKEHHHHHE#KEEEKEEEEKHKA#EHAAEHA##E#KKKEHRKKNWWWNBWBNNWBBWB##@Qb#pbbmFqUxm@p@RE#mDhT$QdkwIjIJJi?
AH#AEEA#EA##A#K#KAK#A#AKA##KKHKK#HH#KAKH##AHEHAKH#EAEEAHK#A##KHEAHAKEKH#KAHQAANNBNNBWBNNNBNBWNAXpXpRRdXRbRxb@qdpKKA@PgOhXKyGwLxa8n
##K##HA#H#HA##HHK#HHEKHE#KKKHEKHKAAHKHAAEEAAEHAEK#AAEAAAKE#AEKKAAKH##KKE###KEAWNNWBBNBWWBWNNBB#Kmp@pRERqQpXq@bpqmpmmXhFqdAq4U$FnxF
E#A#AK#E##AHK#AAKH#AEEAEHKE###EEAE#KAAH##AEEEEAK##E##KKKEEEKKHEKEAKEEHEKHKKAAE#WNNNNNWNNWNBWBNBEQqRXmKmAQpRpKRmqFkXdAp$ApKHpqpTn$y
                                                                                                                                                                                                                                                                   
g e n e r a t e d   b y   D A I L Y _ A S C I I   o n   0 3 / 1 2 / 2 0 2 0   0 5 : 0 3   -   f r o m   s o u r c e   i m a g e :   " S y a g r u s   s p . :   S e l f i e "   b y   r e y e s c o u r t n e y 6 0 7   -   h t t p s : / / w w w . f l i c k r . c
o m / p h o t o s / 1 9 1 0 9 1 4 8 3 @ N 0 6 / 5 0 6 7 3 6 3 9 9 4 3 /                                                                                                                                                                                            
Source image on flickr
Delen
Highlights:
Cadwell Park, 18th., 19th., 20th. Aygust 2017. Cha Cha Bingo image(11) IMG_20131205_123039235 All highlights